Eureka

Eureka 93 – Šta su epistemičke vrline?

(07. april 2022.)

Gošća: dr Vlasta Sikimić, Univerzitet u Tibingenu

Šta savremena filozofija kaže o tome kako stičemo znanja i koje nam osobine u tome pomažu?

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić.

Filozofija danas može, ali i treba, da uđe u interakciju sa drugim oblastima i da kroz to saznaje dalje. Neka pitanja kojima se filozofija bavi se zapravo mogu proveriti empirijski. Ceo taj pravac eksperimentalne filozofije se tiče provere filozofskih intuicija kroz empirijska istraživanja.